Akademia Internetu Zarzadzanie i Marketing  

     
  ZARZADZANIE I MARKETING 

Prof. dr. hab. inz. ROMAN STRYJSKI 
Prof. DANIEL FIC

 
     
   Zarzadzanie i Marketing 

Zadania Kursu: 
Warunki Wstepu: 
Wykladowcy: 
Podreczniki i Linki Internetu: 

 

 
     

  PROGRAMY:  

MIKROEKONOMIA
1. Rynek
2. Gospodarstwo domowe
3. Teoria zachowania sie konsumenta
4. Teoria produckcji
5. Konkurencja doskonala i monopol
6. Rownowaga przedsiebiorstwa
7. Oligopol
8. Alternatywne teorie przedsiebiorstwa
9. Rynki czynnikow produkcji
10. Rownowaga konkurencyjna i elementy teori dobrobytu
 

MAKROEKONOMIA
1. Gospodarka rynkow
2. Globalne:  popyt i podaz
3. Rownowaga makroekonomiczna
4. Produkt spoleczny, dochod narodowy
5. Budzet panstwa
6. Deficyt i dlug publiczny
7. Pieniadz i system bankowy
8. Rynek pieniadza
9. Makroekonomia Keynesowska a makroekonomia klasyczna
10. Cykl koniukturalny
11. Inflacja, bezrobocie
12. Gospodarka otwarta
13. Rownowaga zewnetrzna
14. Polityka buzetowa, monetarna kursu walutowego
15. Polityka stabilizacyjna i model IS-LM
16. Wzrost gospodarczy
 
MATEMATYKA
1. Funkcje jednej, dwoch oraz wielu zmiennych i ich zastosowanie ekonomiczne (rachunki marginalny, ekstremalny)
2. Elementy rachunku calkowego
3. Wprowadzenie do rownan rozniczkowych i roznichowych - z zastosowaniem w ekenomii
4. Rachunek wektorow i macierzy
5. Uklady rownan i nierownosci liniowych - przyklady ekonomiczne
 
PODSTAWY ZARZADZANIA
1. Typologia, cele i efektywnosc organizacji
2. Synergia i efekt organizacyjny
3. Sterowanie, kierowanie, zarzadzanie
4. Proces zarzadzania
5. Rozwoj zarzadzania naukowego
6. Struktury organizacyjne
7. Procesy informacyjno decyzyjne
8. Problemy organizacji
 
 PODSTAWY MARKETINGU
1. Otoczenie rynkowe przedsiebiorstwa
2. Marketingowe systemy informacyjne i podstawy ich budowy
3. Polityka produktu
4. Polityka cen
5. Dystrybucja produktu
6. Polityka promocji
 
EKONOMETRIA
1. Opisowe modele ekonometryczne
2. Estymatory, estymacja punktowa i przedzialowa
3. Klasyczny model regresji liniowej
4. Prognozowanie na podstawie modeli jedno  i wielorownaniowych
5. Ekonometryczna analiza popytu, produkcji i kosztow
6. Prognozowanie na podstawie szeregow czasowych

PODSTAWY PRAWA
1. Prawo, jego glowne zasady i ich rozumienie
2. Konstytucyjne podstawy 111 Rzeczpospolitej
3. Zasadnicze regulacje polskiego prawa karnego
4. Regulacje polskiego prawa skarbowego
5. Czesc ogolna praw cywilnego
6. Prawo rzeczowe
7. Zobowiazania
8. Weksle i czeki w prawie obowiazujacym
9. Ogolne wiadomosci z Kodeksu handlowego
10. Prawo pracy w zarysie
11. Ogolne wiadomosci z Kodeksu rodzinnego
 
PRAWO GOSPODARCZE
1. Prawo podmiotow gospodarczych
2. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego
3. Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej przez osoby fizyczne
4. Spolki prawa cywilnego i prawa handlowego
5. Spolki prawa handlowego w ujeciu przepisow szczegolowych
6. Przedsiebiorstwa panstwowe i ich komercjalizacja
7. Postepowanie ukladowe i upadlosciowe
8. Ochrona przed nieuczciwa Konkurencja
9. Przeciwdzialanie praktykom monopolistycznym
10. Prawo umow w obrocie gospodarczym
11. Problematyka prawna transportu
12. Umowy ubezpieczenia
13. Umowy bankowe i prawne formy zabezpieczenia kredytow bankowych
14. Dochodzenie roszczen w obrocie gospodarczym
 
RACHUNKOWOSC
1.  Rachunkowosc finansowa

Zasady i podstawy prawne rachunkowosci
Majatek i kapitaly przedsiebiorstwa
Bilans, przychody, koszty
Wynik finansowy
Rachunek zyskow i strat
Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
Zasady funkcjonowania kont ksiegowych
Plant kont
Ewidencja kapitalow, srodkow pienieznych, papierow wartosciowych, rozrachunkow, majatku trwalego,     zapasow
Wycena skladnikow majatkowych
Metoda ustalania wyniku finansowego
Sprawozdawczosc finansowa

 2.  Rachunkowosc zarzadcza

Klasyfikacja kosztow
Rachunek kosztow pelnych
Rachunek kostow zmiennych
Budzetowanie i planowanie kosztow
Systemy sprawozdawczosci

 
BADANIA OPERACYJNE
1. Zakres badan operacyjnych
2. Programowanie liniowe
3. Zagadnienia transportowe
4. Programowanie dyskretne i sieciowe
5. Nieliniowe zadania optymalizacyjne
6. Problemy przydzialu
7. Elementy teorii gier
8. Programowanie wielokryterialne
9. Teoria kolejek i system obslugi masowej
10. Modele symulacyjne i heurystyczne

ZARZADZANIE STRATEGICZNE
1. Koncepcja i cechy zarzadzania strategicznego
2. Typologia strategii
3. Uwarunkowania zewnetrzne i wewnetrzne
4. Modele zarzadzania strategicznego
5. Sfery procesu zarzadzania strategicznego
6. Strategie konkurencji

FINANSE PUBLICZNE
1. System finansowy w gospodarce rynkowej
2. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce
3. Struktura systemu bankowego
4. Bank centralny i banki komercyjne
5. Rynki finansowe
6. Funkcjonowanie gieldy
7. Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa
8. Finanse w zarzadzaniu sektorem publicznym

BADANIE RYNKU
1. Rownowaga rynkowa
2. Elastycznosc popytu i podazy
3. Analiza pojemnosci chlonnosci rynku
4. Analiza dynamiki zjawisk rynkowych
5. Modelowanie i prognozowanie zjawisk rykowych
 

Plan studiow Klerunek: Zarzadzanie I Marketing Wrzesnia 1998-07
Akademia Internetu - Wrzesnia Rok akad. 1999/2000 Studia zawodowe czas trwania 6 semestrow
Godziny Rozdzial zajec programowych na semestry
Nazwa przedmiotu Zal. w tym. rok I rok II rok III

Egz.

zoc. Razem w cw. semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
w cw w cw w cw w cw w cw w cw
Filozofia 1 15 15 15
Socjologia 1 15 15 15
Historia gospodarcza 2 15 15 15
Matematyka 2 1,2 90 30 60 15 30 15 30
Mikroekonomia 2 1,2 90 30 60 15 30 15 30
Makroekonomia 4 3,4 90 30 60 15 30 15 30
Podstawy informatyki 1 1 45 15 30 15 30
Podstawy zaezadzania 1 1 60 30 30 30 30
Podstawy marketingu 2 2 60 30 30 30 30
Finanse publiczne 3 3 45 15 30 15 30
Rachunkowosc 3 3 60 30 30 30 30
Podstawy prawa 2 30 30 30
Prawo gospodarcze 3 3 45 15 30 15 30
Prawo pracy 4 30 30 30
Nazwa przedmiotu Zal. w tym. rok I rok II rok III

Egz.

zoc. Razem w cw. semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
Sieci i uslugi telekomunikacyjne 3 3 45 15 30 15 30
Bazy danych 4 4 45 15 30 15 30
Statystyka 3 3 60 30 30 30 30
Badania operacyjne 4 4 45 15 30 15 30
Socjologia organizacji 5 5 45 15 30 15 30
Ekologia 5 5 45 15 30 15 30
Promocja sprzedazy 4 30 30 30
Controling 5 30 30 30
Zarzadzanie strategiczne 6 5 60 30 30 30 30
Badanie rynku 5 30 30 30
Etyka biznesu 6 15 15 15
Zajacia fakuliatywne
Seminarium 5,6 60 60 30 30
Razem 1200 480 720 105 120 105 90 120 180 75 120 120 150 150 45

  Wroc do 'Akademii Internetu' Domowej Strony


Prosimy o komentarze:- wrzesnia@interlog.com


Copyright 1996 Fundacja Dzieci Wrzesinskich